November 2023

Saturday 18th

Jaakko Eino Kalevi
Cinetol, Amsterdam, Netherlands

Monday 20th

Jaakko Eino Kalevi
Le Botanique, Brussels, Belgium

Tuesday 21st

Jaakko Eino Kalevi
Point Éphémère, Paris, France

Wednesday 22nd

Jaakko Eino Kalevi
Two Palms, London, UK

December 2023

Thursday 14th

Jaakko Eino Kalevi
Parkteatret Scene, Oslo, Norway